LIFs Samarbetsdatabas - sektion Samarbetsprojekt
LIFs Samarbetsdatabas - sektion Hälso- och sjukvårdspersonal - Samarbetsprojekt

Frågor och Svar

LIF Samarbetsdatabas - Sektion Hälso- och Sjukvårdspersonal - Samarbetsprojekt

Bakgrunden

Bakgrunden till uppkomsten av databasen för samarbetsprojekt, och tillägget av artikeln i överenskommelsen, var de projekt mellan vården och läkemedelsföretag som pågick men inte var reglerade i överenskommelsen. Detta var samarbetsprojekt som var motivationshöjande för patienten att fortsätta ta sitt läkemedel och avsedda att patientförbättra och vårdförbättra.

 

Vilka projekt ska läggas upp?

LIF Samarbetsdatabas – sektion Hälso- och Sjukvårdspersonal - Samarbetsprojekt speglar aktuella samarbetsprojekt mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården.
 

Enligt överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal mellan LIF och SKL får sådana samarbetsprojekt förekomma under förutsättning att de bl.a. redovisas öppet i LIFs samarbetsdatabas (se länk nedan till överenskommelsen för övriga förutsättningar).
 

Samarbetsprojekt som är påbörjade eller pågående per den 1 februari 2011 skall läggas in i databasen.
 

Exempel på projekt som ska läggas in i databasen:

Med samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag avses projekt som inte berörs under andra avsnitt överenskommelsen med SKL t.ex.:

  • administrering av läkemedel
  • avancerad vård i hemmet
  • utbildningsprogram för patienter eller allmänhet
  • utveckling av förskrivarstöd eller uppföljningsverktyg

Det är alltså samarbetsprojekt som är avsedda att patientförbättra eller vårdförbättra som skall redovisas i samarbetsdatabasen.  

 

LIFs kansli har även gjort bedömningen att läkemedelsföretags stöd/samarbete till s.k. kvalitetsregister skall läggas in i databasen.
  

Exempel på vad som inte ska läggas upp i databasen:

Sådana aktiviteter som regleras på annan plats i Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och LIF d.v.s ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare t ex:

  • Prövarinitierade studier som genomförs med stöd från läkemedelsföretag
  • Kliniska prövningar
  • Icke-interventionsstudier

Dessa ingår i Huvudöverenskommelse mellan SKL och LIF om kliniska prövningar/icke-interventionsstudier samt LIFs policy regler för icke-interventionsstudier (2010:1)

Läs gärna hela överenskommelsen, länk återfinns här nedan.

Länk till överenskommelsen med SKL:

Avtal LIF/SKL
 

Hur länge ligger projektet i databasen?

Projektet skall vara publicerad under "Aktuella projekt" senast den dagen det startar och i minst 30 dagar eller max 6 månader framåt. Sedan finns det sökbart under "Arkiverade projekt".
 

Administrativa Frågor och svar:

Kan alla på företaget administrera samarbetsdatabasen när man loggat in på LIF-Service?

Nej. Användare av samarbetsdatabasen anmäls via blankett till LIF som ger personen access att administrera.
 

Vilket lösenord behöver jag?

Din e-mailadress är ditt användarnamn. Du väljer lösenord när du registrerar dig som användare på LIF-Service.  När du är anmäld som användare av LIF Samarbetsdatabas - Sektion Hälso- och Sjukvårdspersonal - Samarbetsprojekt kommer du in och kan administrera samarbetspojekt i och med att du loggat in på LIF-Service.
 

Kan samma person administrera alla databaserna?

Ja, men för att få administrationsrättigheter måste man ansöka om detta hos LIF d v s har du idag administrationsrättighet för sektionen Intresseorganisationer har du inte automatiskt administrationsrättighet till sektion Hälso- och sjukvårdspersonal (som består av 3 databaser: intresseföreningar, marknadsundersökningar och samarbetsprojekt).
 

Kan företag A läsa företag Bs information på LIF-Service?

Alla kan söka information på LIF.se men administrationsdelen på LIF-Service är företagsspecifik.
 

Behöver man något speciellt dataprogram för att använda systemet?

Nej.
 

Finns det riktlinjer för hur man skall skriva in texten?

Nej. Företaget beslutar vilken text som ska läggas in. Det finns dock obligatoriska fält som alla ska fylla i och informationens innehåll skall överensstämma med överenskommelser som är gjorda mellan parterna. Beskriv den ekonomiska insatsen, ange kostnad och antal deltagare.

Är flera företag berörda av samma projekt kan ett företag lägga in i databasen och tydligt ange vilka övriga som deltar samt hur kostnader mm är uppdelade.

Tänk på att för lite text skapar fler frågor än vad det besvarar. 

Går det att förpublicera projekten?

Ja. Projekten kan publiceras automatiskt ett förbestämt datum.
 

Avpubliceras projekten automatiskt?

Projekten avpubliceras automatiskt efter 30 dagar och läggs därefter i ett arkiv. Om du önskar att förlänga den tid som informationen ligger under aktuella projekt kan du själv ändra detta datum så länge projektet inte är arkiverat. Maxtid för aktuella projekt är dock sex månader efter avslutad aktivitet.
 

Finns det ett arkiv?

När avpubliceringsdatum passerats läggs projektet i ett arkiv och kan inte längre ändras. Företagens arkiverade projekt kan nås från respektive företags administrationssida samt från LIF.se.
 

Hur lång tid tar det att fylla i informationen i databasen?

Om man kopierar från befintligt dokument tar det ca 10 minuter per avtal att uppdatera samarbetsdatabasen. 
 

Vad menas med rubriken ”länk till mer information”?

Här kan man välja om man vill lägga en länk till ytterligare information. Utrymme finns för två länkar.
 

Kan man bifoga pdf-fil?

Ja, utrymme finns att lägga till två pdf-filer. Pdf-filen kan dock inte ersätta texten i de obligatoriska rutorna. Maxstorleken per pdf är 3Mb
  

Vem kontaktar samarbetspartnerna dvs. vårdgivaren?

Det är viktigt att företagen kontaktar samarbetspartnern innan informationen i databasen publiceras. Dels för att de skall veta att informationen läggs ut och dels för att de eventuellt kan bli kontaktade av tredje part. Var noga med att kontaktpersonen också har godkänt att telefonnummer samt e-post publiceras.
 

När projektet publiceras skickas automatiskt ett mail till respektive kontaktperson som finns angivna i projektet.
 

Vi har ett 3-partsavtal med kliniken och ett annat företag som tillhandahåller tjänster. Vilken av dessa två parter skall anges under vårdgivare?
 

Då skall kliniken anges under vårdgivare, men även det andra inblandade företaget bör anges, lämpligen i fältet projektbeskrivning eller i fältet övrig information.
 

Är det i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) att publicera kontaktuppgifter i samarbetsdatabasen?

LIFs bedömning är det inte strider mot PUL bl. a. eftersom samarbetsdatabasen är utformad så att det inte lätt går att söka på vare sig namn, e-mailadress eller telefonnummer till någon av kontaktpersonerna. Personuppgifter får dock inte behandlas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Därför kommer de lagrade personuppgifterna i fälten ”kontaktuppgifter” (vanligen endast namn, mailadress och telefonnummer till kontaktpersoner) att, senast två år efter att det aktuella samarbetsprojektet avslutats, automatiskt tas bort från databasen.


 

Vad avses med rubriken ”Medverkande företag”?

Det är möjligt att det i ett projekt finns fler medverkande läkemedelsföretag. Under denna rubrik har ni möjlighet att lägga till dessa med tillhörande kontaktuppgifter.

 

 

Uppdaterad: 2014-11-06 09:47

Läkemedelsindustriföreningens Service AB  |  Box 17608  |  118 92 Stockholm  |  Telefon: 08-462 37 00  |  Fax: 08-462 02 92  |  E-post: info@lif.se